-Asigurăm asistență și reprezentare juridică în litigii vizând revendicarea și reconstituirea dreptului de proprietate, acțiuni în grănițuire, acțiuni posesorii, acțiuni privind dreptul de servitute, acțiuni privind dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune și accesiune, partaj bunuri comune, ieșire din indiviziune
-Reprezentare juridică în materia dreptului familiei
-Asistență juridică în materie de cadastru și publicitate imobiliară
-Asistenţă juridică în negocierea tranzacţiilor imobiliare
-Redactarea şi revizuirea contractelor civile

-Consultanţă şi reprezentare juridică pentru constituirea societăţilor
-Modificări și actualizări ale actelor statutare, redactarea hotărârilor adunărilor generale ale societăţilor
-Reprezentare juridică în litigiile referitoare la administrarea societăţilor sau în proceduri de reorganizare a societăţilor
-Asistenţă pe durata tranzacțiilor constând în realizarea due diligence-ului juridic, negocierea şi redactarea contractului de vânzare-cumpărare acţiuni/părţi sociale
-Litigii având ca obiect recuperarea creanţelor
-Negociere, revizuire a unor contracte încheiate între profesioniști

-Consultanţă juridică pentru dezvoltarea proiectelor imobiliare
-Asistenţă şi reprezentare juridică în litigiile cu autorităţile administraţiei publice locale şi centrale
-Reprezentare în litigii având ca obiect anularea clauzelor abuzive din contractele bancare
-Asistenţă şi reprezentare juridică în materie contravenţională
-Asistență și reprezentare juridică în materia achizițiilor publice
-Consultaţii juridice cu privire la probleme de drept fiscal
-Asistenţă şi reprezentare juridică în litigiile fiscale
-Anulare acte administrative – fiscale, recuperări taxe înmatriculare, taxe poluare, taxe emisii poluante, timbru mediu

-Elaborarea regulamentelor interne, a contractelor colective de muncă,a contractelor individuale de muncă, a fişelor de post şi de evaluare
-Reprezentarea juridică în litigii privind desfacerea contractelor individuale de muncă și în acţiuni având ca obiect răspunderea patrimonială, contravenţională şi penală
-Asistență și reprezentare juridică în faţa autorităţilor competente privind dialogul social
-Asistenţă în procedura concedierii individuale şi colective

-Consultanţă specializată în legătură cu prevederile legislaţiei româneşti şi comunitare în materia concurenţei
-Asistenţă şi reprezentare juridică în litigii de dreptul concurenţei

-Avocații noștri fac parte din Rețeaua Pro Bono Anti-Discriminare susținută de ACTEDO, contribuind astfel la rezolvarea cauzelor de încălcare a drepturilor omului şi a inegalității de gen, cum ar fi: apărarea drepturilor și libertăților civile constituționale, în special libertatea de expresie și religie, drepturile minorităților, drepturile femeii, dreptul familiei, relația chiriaș-proprietar, precum și drepturile persoanelor condamnate.

-Formularea cererii în vederea declanşării procedurii de insolvenţă
-Asistenţă juridică în procedura reorganizării judiciare şi a falimentului
-Asistenţă şi reprezentare în cadrul şedinţelor comitetelor şi ale adunărilor creditorilor
-Formularea cererilor de înscriere a creditorilor pe tabelul de creanţe (inclusiv contestaţiile prevăzute de Legea insolvenţei)
-Reprezentare juridică în litigii demarate în baza prevederilor Legii insolvenței.

-Asistare și reprezentare în faţa organelor de cercetare penală și de urmărire penală, participare la efectuarea oricărui act de urmărire penală
-Formulare de cereri și memorii în vederea asigurării unei apărări efective a clienților
-Asistare și reprezentare în faţa instanțelor judecătoreşti competente
-Asistarea și reprezentarea părților vătămate în fața tuturor autorităților învestite cu soluționarea cauzei în vederea respectării drepturilor procesuale și obținerii daunelor materiale și a daunelor morale.

-Echipa noastră oferă asistență și reprezentarea juridică în procedurile de executare silită

-Avocații noștri asigură asistenţa şi reprezentarea juridică în litigiile privind fondurile UE

-Acordarea de consultanță și reprezentare juridică în domeniul malpraxisului medical, avocații noștri având experiență atât în ceea ce privește reprezentarea medicilor, cât și a pacienților

-Asistență și reprezentare juridică în litigii având ca obiect constatarea încălcării drepturilor de autor şi repararea prejudiciilor
-Consultanţă în vederea protecției drepturilor de autor şi a drepturilor conexe

-Asistare și reprezentare în cadrul litigiilor cu societăţile de asigurări (asigurări auto, asigurări medicale, asigurări de bunuri)

-Consultanţă cu privire la drepturile consumatorilor
-Asistenţă juridică cu privire la raporturile juridice cu autorităţile şi instituţiile publice competente în materia protecţiei consumatorului
-Redactarea sau revizuirea clauzelor contractuale (e.g. din contractele de abonament, de servicii) din perspectiva prevederilor specifice protecţiei consumatorilor
-Consultanţă privind cerinţele obligatorii aplicabile prelucrării datelor cu caracter personal, depunerea notificărilor la autoritatea competentă privind prelucrarea datelor personale